បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន!

ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សេចក្ដីប្រកាសនេះបានចេញដោយ: ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់
សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម:👇👇👇


English...
September 1, 2020: Thunderstorms and strong winds in Cambodia from September 2 to 8, 2020, please be careful! This announcement was issued by: Ministry of Water Resources and Meteorology for more information.
Please read the notice.


Post a Comment

0 Comments