ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ មកដល់ពេលនេះ គឺកើនឡើងដល់ ៣៦នាក់ហើយ...36 deaths cause of the floods has risen in Cambodia...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០:
 រហូតមកដល់ពេលនេះ អ្នកស្លាប់ដោយសារជំនន់ គឺបានកើនឡើងដល់ ៣៦នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះ គឺ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេ (អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន ១៩នាក់) និង ១៧នាក់ទៀត នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗ សូមអរគុណ!
English...
Release date: October 22, 2020: Now, the death toll from the floods has risen to 36. In that, Banteay Meanchey province has the highest number of deaths (19 people died due to floods) and 17 others in another provinces, thank you!

Post a Comment

0 Comments