សូមអបអរសាទរ! បង(សុវណ្ណ រិទ្ធី) មានសេរីភាពឡើងវិញហើយ នៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ -Congratulations! My brother (Sovan Rithy) are free again on October 5, 2020

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០:
បងប្រុស(សុវណ្ណ រិទ្ធី)​ដែលជាអតីតអគ្គនាយកនៃអង្គភាព (TVFB) បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល ៥ខែ ២៨ថ្ងៃ ដោយការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ហោះ Video Clip ញុះញង់ និងបំពុលសង្គមផងដែរនោះ ពេលនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងអោយមានសេរីភាពឡើងវិញហើយ នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្រ្តីតុលាការ។
ដោយតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួន បងប្រុស(សុវណ្ណ រិទ្ធី)​ដែលជាអតីតអគ្គនាយកនៃអង្គភាព (TVFB) ក្នុងពន្ធនាគារត្រឹមតែ ៥ខែ ២៨ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ និងទោសដែលនៅសល់ ត្រូវបានភ្ជួ។ (ទោសដែលតុលាការកាត់ក្ដីសម្រេចសរុប១៨ខែ និងអនុវត្តជាក់ស្ដែងត្រឹមតែ ៥ខែ ២៨ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ) ដូច្នេះ បើគិតតាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះ ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គឺបងប្រុស(សុវណ្ណ រិទ្ធី)ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងអោយមានសេរីភាពឡើងវិញហើយ! សូមអបអរសាទរ!

English...
Release Date: October 5, 2020: Brother (Sovan Rithy), former Director General of TVFB, after being detained for 5 months and 28 days, was charged with Posting video clips incites and pollutes society as well. The court has now decided to release him, according to court officials. The court decided to detain Mrr (Sovann Rithy), the former director general of the TVFB unit, in prison for only 5 months and 28 days, with the remainder of his sentence. (The sentenced by the court is 18 months and the actual sentenced is only 5 months and 28 days) So, from the date of the arrested until now, October 5, 2020, brother (Sovann Rithy) was released by the court. Freed! Congratulations!

Post a Comment

0 Comments